04232024uto

Otázka budúcnosti parkovania v Leviciach opäť otvorená, zaplatíme si zaň?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 31. januára 2014 - Každý motorista v meste Levice si je vedomý toho, že už súčasná situácia v oblasti parkovania je neudržateľná a pri súčasnom každoročnom náraste motorových vozidiel to bude stále len a len horšie. Uvedomujú si to aj radní a preto sa opätovne otvára otázka riešenia statickej dopravy v Leviciach.

Otázka budúcnosti parkovania v Leviciach opäť otvorená, zaplatíme si zaň?

Ešte v roku 2012 si mesto Levice dalo vypracovať návrh riešenia statickej dopravy českou spoločnosťou M.O.Z. Consult s.r.o., s ktorou podpísalo zmluvu o diele. Tá vykonala rozbor stavu statickej dopravy, dopravné prieskumy, prebehlo sčítanie automobilov, existujúcich parkovacích miest a ostatných kľúčových skutočností. Následne bol vypracovaný projekt “Koncepce řešení statické dopravy na území Města Levice”.

Primátor mesta Levice vo februári 2013 zriadil komisiu pre prípravu zavedenia rezidentného parkovania na sídliskách v meste Levice, ktorá vypracovala správu a alternatívy, ako by sa mohla riešiť otázka parkovania v meste. Komisiou boli spracované podmienky zavedenia rezidentných parkovacích kariet na sídliskách mesta Levice v dvoch alternatívach, tie však bude potrebné podrobiť širokej diskusii a pripomienkami na vybratie nejlepšej alternatívy. Celá správa o príprave zavedenia rezidentného parkovania na sídliskách  mesta Levice nižšie.

Nedávno sme prišli s informáciou, že na mieste bývalých Žižkových kasární sa pravdepodobne vybuduje nové platené parkovisko, mesto Levice takisto uvažuje o vybudovaní parkoviska medzi OD Kaufland a nám. Šoltésovej. Viac tu: http://www.leviceonline.sk/spolocnost/ostatne-zo-spolocnosti/2783-nove-parkovisko-v-leviciach-na-mieste-byvalych-zizkovych-kasarni

Pozrite si aj:
- Koncepciu riešenia statickej dopravy v Leviciach môžete pripomienkovať! http://www.leviceonline.sk/spolocnost/z-radnice/koncepciu-riesenia-statickej-dopravy-v-leviciach-mozete-pripomienkovat
- Nová služba v Leviciach pre motoristov - SMS parkovanie - http://www.leviceonline.sk/spolocnost/z-radnice/nova-sluzba-v-leviciach-pre-motoristov-sms-parkovanie
- Návrh parkovania v Leviciach môžete ovplyvniť aj Vy  - http://www.leviceonline.sk/spolocnost/z-radnice/suhlasite-s-navrhom-koncepcie-riesenia-statickej-dopravy-na-uzemi-mesta-levice
- Väčšina obyvateľov s navrhovaným celoplošným spoplatnením parkovania nesúhlasí  - http://www.leviceonline.sk/spolocnost/z-radnice/vacsina-obyvatelov-s-navrhovanym-celoplosnym-spoplatnenim-parkovania-nesuhlasi
- Predĺženie termínu na podávanie pripomienok k návrhu koncepcie parkovania v meste Levice - http://www.leviceonline.sk/spolocnost/z-radnice/predlzenie-terminu-na-podavanie-pripomienok-k-navrhu-koncepcie-parkovania-v-meste-levice


Správa o príprave zavedenia rezidentného parkovania na sídliskách mesta Levice:


    N á v r h   n a  u z n e s e n i e

Mestská rada v Leviciach

1. berie na vedomie
predloženú Správu o príprave zavedenia rezidentného parkovania na sídliskách mesta Levice

2. odporúča MsZ prerokovať
Správu o príprave zavedenia rezidentného parkovania na sídliskách mesta Levice

Správa o príprave zavedenia rezidentného parkovaniana sídliskách mesta Levice

Statická doprava (parkovanie) patrí dnes medzi jeden z najvážnejších problémov  mesta  Levice. Pri výstavbe obytných súborov v 70-tych a 80-tych rokoch sa nepočítalo s prudkým nárastom automobilovej dopravy.  Podľa spracovanej Koncepcie riešenia statickej dopravy na území mesta Levice v  meste chýba približne 2000 parkovacích miest. Autá v obytných súboroch parkujú na parkoviskách, na cestách, na chodníkoch, na zeleni, tvoria prekážku vozidlám zdravotníckej záchrannej služby, požiarnym vozidlám, v niektorých miestach znemožňujú vývoz komunálneho odpadu, čistenie komunikácií, zimnú údržbu. Statická doprava dnes na sídliskách ohrozuje bezpečnosť a zdravie  obyvateľov, v niektorých lokalitách môže v prípade ohrozenia dôjsť k tragédii. Jedným zo spôsobov regulovania parkovania je zavedenie parkovania na rezidentné karty. Stanovením pravidiel a podmienok parkovania  rezidentov je predpoklad, že sa zníži počet motorových vozidiel v obytných súboroch, vylúčia
sa  nákladné a „firemné“ vozidlá, vozidlá  nelegálnych nájomníkov bytov.
Z dôvodu riešenia problému parkovania na sídliskách Ing.Štefan Mišák, primátor mesta Levice, vo februári 2013 zriadil komisiu pre prípravu zavedenia rezidentného parkovania na sídliskách v meste Levice. Členovia komisie sú Mgr. Vrábelová, zástupkyňa primátora, Ing. Sokol, prednosta MsÚ, Ing. arch. Ürgeová, vedúca OŽPKV, Ing. Ürgeová, referent OÚPSP, Ing. Ďurčo, riaditeľ ODI ORPZ Levice, Ing. Marcinek, náčelník MsPo. Na základe rokovaní komisie a v spolupráci s pracovníkmi ODI ORPZ Levice boli spracované podmienky zavedenia rezidentných parkovacích kariet na sídliskách mesta Levice v dvoch alternatívach:
Alternatíva A
Predstavuje dopravné riešenie, v ktorom sa vymedzí rezidentné pásmo dopravným značením  
IP24a „Zóna zákazu státia“ s dodatkovou tabuľkou E12 „Okrem držiteľov rezidentných kariet“ bez časového vymedzenia alebo s časovým  vymedzením ( napr. v čase od 18,00 - 8,00), zároveň sa v celom rezidentnom pásme musia vyznačiť parkovacie miesta  zvislým dopravným značením IP12, IP13a - IP 13c s dodatkovou tabuľkou E12 „Pre vozidlá s platnou rezidentnou kartou mesta Levice“ a vodorovným dopravným  značením.
Alternatíva B
Predstavuje dopravné riešenie, v ktorom sa vymedzí rezidentné pásmo  dopravným značením  B1 „Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel“ s dodatkovou tabuľou E12 „Okrem držiteľov rezidentných  kariet“, pričom pri tejto alternatíve bude potrebné osadiť dopravné značenie na všetkých  križovatkách  na sídlisku.
Alternatíva A sa od Alternatívy B líši v častiach: dopravné riešenie, vstupné náklady a slabé stránky návrhu.

Alternatíva A

Podmienky zavedenia rezidentných parkovacích kariet (RPK) na sídliskách mesta Levice


Dopravné riešenie: Zóna parkovania s platnou rezidentnou kartou  
Rezidentné pásmo je vymedzené dopravným značením  IP24a „Zóna zákazu státia“ s dodatkovou tabuľkou E12 „Okrem držiteľov rezidentných kariet“ bez časového vymedzenia alebo s časovým  vymedzením ( napr. v čase od 18,00 - 8,00), zároveň sa v celom rezidentnom pásme musia vyznačiť parkovacie miesta  zvislým dopravným značením IP12, IP13a - IP 13c s dodatkovou tabuľkou E12 „Pre vozidlá s platnou rezidentnou kartou mesta Levice“ a vodorovným dopravným  značením.

Definícia rezidentnej karty
Parkovacia karta, ktorá  oprávňuje k parkovaniu v príslušnej lokalite (vyznačenej na karte) rezidentného pásma. Vydáva sa  na evidenčné číslo vozidla kategórie M1, N1 do hmotnosti 3,5 t, resp. motocykla vo vlastníctve rezidenta  uvedenej lokality ako neprenosná parkovacia karta.

Rezidentnými pásmami sú:
Obytné súbory mesta Levice
Harmonogram zriadenia rezidentných pásiem:
1. etapa: OS Vinohrady a OS Rybníky V
2. etapa: OS Rybníky I-III
3. etapa: OS Stred, OS Prednádražie

Definícia rezidenta
1.    Fyzická osoba (nad 18 rokov), ktorá má trvalý pobyt v rezidentnom pásme.
2.    Fyzická osoba (nad 18 rokov), ktorá má prechodný pobyt v rezidentnom pásme.
3.    Fyzická osoba (nad 18 rokov), ktorá má uzatvorenú nájomnú zmluvu na prenájom  nehnuteľnosti v rezidentnom pásme.
4.    Fyzická osoba nad 18 rokov, ktorá má vo vlastníctve nehnuteľnosť na bývanie v rezidentnom pásme a nebola jej vydaná rezidentná karta viazaná na nehnuteľnosť podľa bodov 1-3.
5.    Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má miesto podnikania v rezidentnom pásme.

Podmienky pre vydanie RPK pre rezidenta
1.    Motorové vozidlo vo vlastníctve rezidenta FO.
2.    Motorové vozidlo vo vlastníctve rezidenta PO alebo FO oprávnenej na podnikanie, ktorá má miesto podnikania v mieste trvalého alebo prechodného pobytu.
3.    Motorové vozidlo vo vlastníctve rezidenta PO alebo FO oprávnenej na podnikanie, ktorá má prevádzku v rezidentnom pásme mimo miesta trvalého alebo prechodného pobytu.  

Ďalšie podmienky pre vydanie RPK pre rezidenta
1.    Každému rezidentovi FO sa vydá RPK na 1 vozidlo za základnú tarifu, RPK na ďalšie vozidlá sa vydajú   za zvýšenú tarifu.
2.    Rezidentovi PO alebo FO oprávnenej na podnikanie, ktorá má miesto podnikania v mieste trvalého alebo prechodného pobytu  sa vydá RPK len v prípade, že nemá vydanú RKP na vozidlo z titulu trvalého alebo prechodného pobytu  ako FO.
3.    Rezidentovi PO alebo FO oprávnenej na podnikanie, ktorý má miesto podnikania v rezidentnom pásme mimo trvalého alebo prechodného bydliska sa vydá RPK pre 1 vozidlo za základnú tarifu, pridelenie ďalšej RPK  sa posúdi individuálne a vydá sa za zvýšenú tarifu.

Čas vyhradenia parkovania pre vozidlá s RPK:  17,00 h – 7,00 h (alebo bez obmedzenia)


Platnosť RPK
Časová: jeden rok od dátumu jej vystavenia
Priestorová: v rezidentnom pásme

Doklady pre vydanie RPK    
1.    Žiadosť
2.    Doklad o trvalom pobyte -  Občiansky preukaz rezidenta
3.    Doklad o prechodnom pobyte - Potvrdenie MsÚ Levice o prechodnom pobyte rezidenta (poplatok 5 €) alebo čestné vyhlásenie rezidenta o prechodnom pobyte  (pracovník MsÚ si v evidencii preverí)
4.    Doklad o sídle alebo mieste podnikania rezidenta – Výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského listu
5.    List vlastníctva
6.    Technický preukaz vozidla vo vlastníctve rezidenta, ktorého EČV bude vyznačené na RPK

Tarify za RPK
Pre rezidentov FO:
tarifa za 1. RPK                    ..............          €/mesiac
tarifa za 2. RPK                    ..............          €/mesiac
tarifa za 3. RPK                    ..............          €/mesiac                
Pre rezidentov PO a FO oprávnených na podnikanie, ktorí majú miesto podnikania v mieste trvalého alebo prechodného pobytu:
tarifa za  RPK                       ..............         €/mesiac

Pre rezidentov PO a FO oprávnených na podnikanie, ktorí nemajú miesto podnikania v mieste trvalého alebo prechodného pobytu:
tarifa za  1. RPK                    ..............         €/mesiac
tarifa za  2. RPK                    ..............         €/mesiac
tarifa za  3. RPK                    ..............         €/mesiac    

Postup zavedenia RPK na sídliskách
1.    Právna analýza návrhu - preverenie súladu s Ústavou SR
a  ďalšími všeobecne záväznými predpismi            
2.    Informácia obyvateľstva, verejná diskusia                
3.    Návrh VZN – prerokovanie v MsZ                            
4.    Projekt a určenie DZ                            
5.    Realizácia DZ
6.    Výroba RPK                                
7.    Vydanie RPK    žiadateľom na základe žiadosti                    
8.    Kontrola                                

Orientačné vstupné náklady mesta – OS Rybníky V a Os Vinohrady
Projekt dopravného značenia ..............................................         500 €  
Dopravné značenie ..............................................................       20 000 €
Výroba rezidentných kariet ...................................................       5 000 €
Ďalšie náklady .....................................................................       600 €


Slabé stránky Alternatívy A:
V zóne s dopravným  obmedzením je možné  parkovať len na parkoviskách vyznačených vodorovným a zvislým dopravným značením, čo predstavuje vysoké finančné náklady na zabezpečenie zvislého a vodorovného dopravného značenia a na ich údržbu.
Nedostatočný počet parkovacích miest (na sídliskách je menej parkovacích miest, ako je počet  vozidiel).
Absencia záchytných parkovísk na okraji sídlisk.


Alternatíva B

Podmienky zavedenia rezidentných parkovacích kariet (RPK) na sídliskách mesta Levice


Dopravné riešenie: Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel  okrem držiteľov rezidentných kariet.
Rezidentné pásmo je vymedzené dopravným značením  B1 „Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel“ s dodatkovou tabuľou E12 „Okrem držiteľov rezidentných  kariet“, pri tejto alternatíve bude potrebné osadiť dopravné značenie na všetkých  križovatkách  na sídlisku.

Orientačné vstupné náklady mesta – OS Rybníky V  a OS Vinohrady
Projekt dopravného značenia ....................................................    300    €
Dopravné značenie ...................................................................   4000  €
Výroba rezidentných kariet ...................................................        5000  €
Ďalšie náklady ........................................................................     600  €

Slabé stránky Alternatívy B:
Nedostatočný počet parkovacích miest (na sídliskách je  menej parkovacích miest, ako je vozidiel).
Absencia záchytných parkovísk na okraji sídlisk.
Zložité dopravné značenie - DZ  je potrebné osadiť na všetkých  križovatkách  na sídlisku.

Ostatné časti sa zhodujú s Alternatívou A.

Komisia pre prípravu zavedenia rezidentného parkovania na sídliskách mesta Levice prijala dňa 18.12.2013 nasledovné závery:


Podmienkou zavedenia rezidentného parkovania je realizácia koncepcie parkovania.
Pre nedostatok parkovacích miest nie je možné v súčasnosti zabezpečiť rezidentné parkovanie.
Pre vylúčenie diskriminácie, je potrebné spoplatnené rezidentné karty zaviezť na celom území mesta naraz.

Odporúčaný postup pre zavedenie rezidentného parkovania v OS Vinohrady:
Zrealizovať garážový dom a parkoviská na Hlbokej ul. príp. ďalšie parkoviská v zmysle Koncepcie parkovania.
Spracovať analýzu kapacity odstavných plôch a počtu parkujúcich motorových vozidiel po vybudovaní garážového domu.
V závislosti na výsledku analýzy pristúpiť k jednotlivým bodom postupu zavedenia RPK na sídlisku.

Na záver je potrebné uviesť, že rezidentné parkovanie je  jednou zložkou, prvým krokom dlhodobej stratégie parkovania. Len realizáciou komplexnej stratégie statickej a dynamickej dopravy s prihliadnutím na všetky funkcie urbanizovaného prostredia je možné uspokojiť potreby obyvateľov  na sídliskách.


                            Predkladá: Ing.Štefan Mišák
                                       primátor mesta
Spracovala:
Ing.arch.Eva Ürgeová, vedúca OŽPKV
Ing.Adriana Bosíniová, vedúca ref.KV

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre