05282024uto

Stredná odborná škola, Ulica sv. Michala 36, Levice oslavuje 130. výročie

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Stredná odborná škola, Ulica sv. Michala 36, Levice oslavuje 130. výročieRok 2015 je pre školu rokom 130. výročia jej založenia. Od r. 1885, keď škola vznikla, prešla viacerými zmenami. Pôsobilo na nej 17 riaditeľov, niekoľkokrát zmenila názov, budovu a menil sa počet učiteľov, majstrov aj nepedagogických zamestnancov. Školu navštevuje 540 žiakov v 25 triedach a pôsobí v 4 budovách. Má dobre vybudovaný informačný systém a organizáciu vyučovania. Spolupracuje so širokou škálou zamestnávateľov a 29,8% žiakov vykonáva odbornú prax na základe zmluvy.

Škola v dnešnej podobe je moderná, dobre vybavená a ponúka:

3-ročné učebné odbory

  • kuchár, čašník, hostinský, cukrár pekár, kaderník, predavač, automechanik, murár, maliar, inštalatér, stolár (s možnosťou získať maturitu na  2- ročnom nadstavbovom štúdiu).
4-5 ročné študijné odbory

  • kozmetik, obchod a podnikanie, operátor stavebnej výroby, hotelová akadémia
2 ročné nadstavbová štúdium s maturitou

  • podnikanie v remeslách a službách, spoločné stravovanie, vlasová kozmetika, strojárstvo, stavebníctvo
Stredná odborná škola, Ulica sv. Michala 36, Levice oslavuje 130. výročie

Slávnostná rozlúčka učebných odborov na Levickom hrade.

Akreditované rekvalifikačné kurzy pre dospelých v odboroch kuchár, čašník, kaderník, kozmetik, cukrár, murár, inštalatér sa organizujú v spolupráci s UPSVaR Levice a NÚCZV Bratislava.

Škola organizuje záverečné skúšky za účasti Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Certifikované kurzy pre barmanov, baristov a someliérov sú bonusom pre šikovných žiakov a tých, čo sa chcú zdokonaliť v odbore. V škole už dlhé roky úspešne funguje študentská firma, ktorá poskytuje predaj rôznych výrobkov a služby pre žiakov. Študentská rada pomáha organizovať rôzne akcie ako Imatrikulácie, Halloween, Talenty, dobročinné zbierky a iné. Každoročne organizujeme niekoľko poznávacích zájazdov a odborných exkurzií, návštevy divadiel a výstav s odbornou tematikou.
Bližšie informácie nájdete na našej novej webovej stránke www.soslevice.sk.

Hotelové a gastronomické služby

Jedným z najvyťaženejších pracovísk praktického vyučovania na škole je školská reštaurácia, ktorá poskytuje organizovanie spoločenských akcií, ale aj kvalitné stravovanie zákazníkom z mesta, zamestnancom, aj žiakom školy. V rámci zlepšovania ponuky jedál sme do jedálneho lístka zaradili  menu zo štyroch jedál, aj jedlá „Zážitkovej gastronómie“.

LeviceUbytovanie.sk - Predaj a prenájom a predaj 1. a 5. izbových zrekonštruovaných bytov v Leviciach

Stredná odborná škola, Ulica sv. Michala 36, Levice oslavuje 130. výročie

Školská reštaurácia pred plesom.

Najreprezentatívnejšou akciou tohto pracoviska bola príprava banketu pre prezidenta SR pána Ivana Gašparoviča v Rybníku, na ktorej sa podieľali žiaci odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník a hostinský. Žiaci štvrtého ročníka hotelovej akadémie usporiadali záhradnú party na hradom nádvorí s témou „Recepty levických paničiek“ pre rodičov a verejnosť. Pracovisko každoročne organizuje 4 metodické dni na spestrenie stravy aj výzdoby reštaurácie. Škola umožňuje žiakom absolvovať povinnú prax v zahraničí v Taliansku, Grécku, Anglicku. Niekoľko rokov máme podpísanú dohodu o spolupráci s kúpeľmi Dudince pre súvislú prax žiakov hotelovej akadémie. Žiaci učebných odborov praxujú v rôznych hoteloch a reštauráciách v našom regióne. Žiaci sa na odbornom výcviku naučia pracovať s dotykovou pokladňou a pokladničným systémom Blue gastro a rezervačným systémom Horec. Po praktickej časti maturitných skúšok absolventi dostávajú certifikát z týchto systémov.

Pod vedením skúsených majsteriek odborného výcviku sa žiaci zapájajú aj do celoslovenských súťaží. Ich výsledky nás v silnej konkurencii vrámci Slovenska nesmierne tešia. Žiačka Dana Šroufeková získala 1. a 2. miesto na Gastro Junior Euro Skills Slovakia, Adam Sabo 3. miesto v Casovia CUP, Michal Poldia 3.miesto St Nicolaus Cup.

Výučba Anglického a Španielkého jazyka v Leviciach - jazyková škola ACADEMIA OLÉ

Stredná odborná škola, Ulica sv. Michala 36, Levice oslavuje 130. výročie

Danka s p. Židekom po víťazstve.

Novinky prináša aj učebný odbor cukrár, ktorý sa od školského roka 2012/2013 rozšíril na odbor cukrár pekár. Žiaci tak získavajú vedomosti nielen z prípravy cukrárskych, ale aj pekárenských výrobkov. Z projektových peňazí sme zakúpili kysiareň, rohlíkovač aj pec na cvičné práce. Cukrári pekári majú samostatnú budovu a spĺňajú audit podľa európskych noriem na hygienu a HCCP, vykonávajú produktívnu činnosť podľa objednávok verejnosti a časť praxe vykonávajú v pekárňach hypermarketov.

Učebný odbor predavač je veľmi žiadaný a hypermarkety Kaufland, Tesco ponúkajú žiakom podnikové štipendium a často brigády, aj zamestnanie.

POZRITE SI AJ PONUKU DENNÉHO - OBEDNÉHO MENU REŠTAURÁCIE PRI SOŠ, sv. Michala 36, Levice na aktuálny týždeň tu.

Kadernícke a kozmetické služby

Stredná odborná škola, Ulica sv. Michala 36, Levice oslavuje 130. výročie

Nový kadernícky salón z projektu zrekonštruovali naši žiaci.

Tieto služby škola poskytuje širokej verejnosti v dvoch novovybavených školských salónoch zo Švajčiarsko-slovenského projektu. Žiačky dosahujú dobré výsledky na súťažiach ako Naj nevesta 2012 aj 2015 3.miesto, na Majstrovskách SR 2014 v módnej tvorbe 1.miesto. Rady reprezentujú školu aj na dobročinných akciách pre dôchodcov, základné a materské školy aj mesto. Naša škola sa podieľa na tvorbe koncepcie jednotných záverečných skúšok v odbore kaderník pod záštitou ŠIOV. Pre kozmetický salón sme získali z projektových peňazí multifunkčnú kozmetickú vežu, Scin scrober a mezoterapiu na komplexné ošetrenie pleti.

Andrej Budai photo - fotografické a video služby - svadby, oslavy, stužkové, promócie, plesy, rodinné a firemné stretnutia, akcie, podujatia, spoločenské, športové...

Stredná odborná škola, Ulica sv. Michala 36, Levice oslavuje 130. výročie

1. miesto na medzinárodnej súťaži v účesovej tvorbe 2015.

Výchova k podnikaniu

Študijný odbor obchod a podnikanie je koncipovaný ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obchodu a cestovného ruchu so všeobecným prehľadom o celej oblasti ekonomických služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.
Mimoriadne atraktívne sú pre študentov predmety aplikovaná ekonómia a etika v podnikaní, kde získavajú svoje prvé teoretické a praktické podnikateľské zručnosti.V rámci voliteľného predmetu aplikovaná ekonómia vznikajú študentské spoločnosti pri SOŠ v Leviciach zmluvou o združení študentov,  vyučujúcej aplikovanej ekonómie a medzinárodnej organizácie Junior Achievement v Bratislave. Keďže študentská spoločnosť simuluje činnosť akciovej spoločnosti, riadne disponuje vstupným kapitálom, predáva akcie a podniká. Najšikovnejší žiaci s dobrými výsledkami získajú certifikát z APE, z podvojného  účtovníctva OMEGAV školskom roku 2012/2013 bol otvorený nový študijný odbor nadstavbového štúdia „Podnikanie v remeslách a službách“ na podporu výchovy mladých, ale aj dospelých k podnikaniu.
Veríme, že študenti sa po dvojročnom intenzívnom štúdiu rozhodnú postaviť na vlastné nohy a rozbehnú podnikanie v tej oblasti, v ktorej už získali výučný list.

Remeslá
Stredná odborná škola, Ulica sv. Michala 36, Levice oslavuje 130. výročie

3.miesto na medzinárodnej súťaži murár.

Hovorí sa, že dobré remeslo vás vždy uživí. Naša škola pôsobí v 4 budovách a majstri so žiakmi v odboroch murár, maliar, inštalatér a stolár nám pomáhajú pri údržbe, rekonštrukcii a zútulnení priestorov. Postupne sme zrenovovali sociálne zariadenia, chodby, učebne, posilňovňu, telocvičňu, cvičnú, aj hlavnú kuchyňu a šatne pre žiakov. V súčasnosti sa naši žiaci podieľajú na zateplení budovy školy na Záhradnej ulici 4.Často robíme aj zákazky na objednávku (nemocnica Levice - maliar, zateplenie rodinných domov, hajlokov, oplotenia...) a všetky cenníky sú zverejnené na web stránke školy. Učebný odbor autoopravár mechanik vykonáva od 2. ročníka odborný výcvik priamo u zamestnávateľov v autoservisoch regiónu.
Veľmi perspektívnym je študijný odbor operátor stavebnej výroby, ktorý umožňuje získať absolventom maturitné vysvedčenie, aj výučný list. Študijný odbor je určený pre chlapcov. Po skončení štúdia sú schopní samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe, v projekcii. Zároveň pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie manuálnych odborných činností, ktoré súvisia s realizáciou stavby.

Projekty

Slovenské stredné odborné vzdelávanie sa nachádza v komplikovanej situácii. Zamestnávatelia potrebujú kvalifikovaných absolventov, no v odbornom školstve chýbajú žiaci, moderný obsah vzdelávania a adekvátne materiálno technické vybavenie a v neposlednom rade financie. Naša škola si plne uvedomuje, že je potrebná zmena, ktorá nemôže byť len kozmetická. Vďaka mnohým úspešným projektom financovaným EÚ, financiám sponzorov a rodičov, došlo k radikálnym zmenám v organizácii vyučovania a lepšiemu vybaveniu učební a pracovísk praktického vyučovania.

Medzi úspešné projekty patria hlavne - Premena tradičnej školy na modernú OPV projekty financované z ESF 2009-2013 a 2013-2015, Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce Švajčiarsko – slovenský projekt 2013-2016, národné projekty Rozvoj stredného odborného vzdelávania – ŠIOV a Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - MŠ SR.

Stredná odborná škola, Ulica sv. Michala 36, Levice oslavuje 130. výročie

Hotelová akadémia boduje na akciách s freestylom.

Z projektových peňazí sa nám podarilo zakúpiť dotykovú pokladňu a softvér Blue Gastro a hotelový rezervačný systém Horec, aby žiaci získali zručnosti pri používaní digitálnych technológií. Vylepšilo sa aj vybavenie dokúpením vinotéky, výrobníka ľadu, kávovaru, šalátového, bufetového a servírovacieho vozíka. Kuchyňa bola doplnená zariadeniami - pizza pec, gril kebab, lávový gril, stolovú fritézu, tepan platňu, wok horák, gyros, parnú pec, dva nové stojanové roboty, mikrovlnnú rúru. Reštaurácia aj kuchyňa prešla kompletnou rekonštrukciou a spĺňa prísne hygienické kritériá.

Mobilitné projekty- „HOTCAT ESPAŇA“ 2012, projekt Leonardo da Vinci –„Talianska gastronómia a hotelierstvo na pobreží jadranského mora“ 2013-2014, COMENIUS - školské partnerstvá 10 krajín EU "G@t it! – The European Feeling" 2012, Erasmus+ Healty European Youth 2014-2017 umožňujú žiakom poznávať krajiny a žiakov EÚ a absolvovať rôzne výmenné pobyty a stáže.

Veľkým prínosom projektov je ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti IKT, cudzích jazykov, nových trendov v gastronómii, stolovaní, ďalej agresívneho správania žiakov a tvorby príručiek a elektronických učebných pomôcok. Z financií EÚ sme vytvorili novú transparentnú web stránku so vzdelávacím portálom a portálom pre kariérne a výchovné poradenstvo.

Pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania poskytujeme špeciálne poradenstvo a školský psychológ pôsobí v budove školy 2 dni v týždni. Našou snahou je poskytovať kvalitné a moderné vyučovanie žiakom, s dobrým vybavením, aby boli samostatní a obstáli v praxi. Pre dnešnú generáciu detí už nezáživné klasické vyučovanie je nezaujímavé. Veľkým prínosom školy pre levický región je tisíce absolventov školy, ktorí buď podnikajú, alebo pracujú v službách.

Pri príležitosti 130.výročia našej školy dovoľte vyjadriť úctu a poďakovanie všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, ktorí v minulosti vzdelávali generácie žiakov a tiež súčasným za tvorivú a neúnavnú prácu s našou mládežou.

Veľmi radi Vás privítame na Dni otvorených dverí 26.11. 2015 od 8.30 hod.
Pripravili sme ukážky zručností a zaujímavosti o škole.

Kontakt:
web: www.soslevice.sk, e-mail: , Tel.: 036 6312 471, mobil: 0911 334 967

zdroj a fotografie: Z. Nemčoková

POZRITE SI AJ:

Na SOŠ, Ul. sv. Michala 36 v Leviciach študenti diskutovali s Richardom Sulíkom a Jurajom Drobom

Na SOŠ v Leviciach úspešne ukončili prácu na projekte "Vzdelávajme sa moderne a zaujímavo"

Na SOŠ, Ul. sv. Michala 36, Levice sa vzdeláva moderne a zaujímavo

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre