02232024pia

Na SOŠ v Leviciach úspešne ukončili prácu na projekte "Vzdelávajme sa moderne a zaujímavo"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 2. júla 2015 - Záverečná hodnotiaca konferencia – workshop k projektu „Vzdelávajme sa moderne a zaujímavo“ ITMS 26110130607 sa uskutočnila 29. júna 2015 v Leviciach v zasadačke Strednej odbornej školy. Projektový tím predstavil pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom školy projekt, zhodnotil jednotlivé aktivity, ich výstupy a výsledky.

Na SOŠ v Leviciach úspešne ukončili prácu na projekte "Vzdelávajme sa moderne a zaujímavo"

Stredná odborná škola v Leviciach bola už v minulosti spoluriešiteľom viacerých projektov Európskeho sociálneho fondu. Projekt pod názvom „Vzdelávajme sa moderne a zaujímavo“ bol vypracovaný v zmysle výzvy Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Vzdelávanie, prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy. Realizoval sa po dobu 18 mesiacov od februára 2014. Celkový rozpočet projektu predstavoval sumu 142 530,08 EUR, predpokladáme, že reálne vyčerpajú približne 125 000 EUR.

LeviceUbytovanie.sk - Predaj a prenájom a predaj 1. a 5. izbových zrekonštruovaných bytov v Leviciach
Na SOŠ v Leviciach úspešne ukončili prácu na projekte Strategickým cieľom realizácie projektu bola obsahová prestavba vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím inovovaných foriem a metód výučby, cieľavedomá premena našej školy na modernú školu, reagujúcu na aktuálne a perspektívne potreby trhu práce nielen v našom regióne, ale aj v rámci SR i EÚ. Zmenou obsahu a foriem vzdelávania v súlade s obsahom ŠkVP sa skvalitnili výstupy vzdelávania s ohľadom na potreby trhu práce, čím sa zvýši adaptabilita žiakov vo vedomostnej spoločnosti. Zabezpečila sa efektívnosť prepojenia medzi vzdelávaním a odborným vzdelávaním a prípravou účastníkov pre požiadavky trhu práce inováciou vzdelávacích a školiacich učebných textov a ich sprístupnením prostredníctvom internetu a dôraz na praktickú stránku.

Pre naplnenie cieľov projektu na škole nadefinovali tri hlavné aktivity projektu, ktoré sú obsiahnuté v nasledovných špecifických cieľoch projektu:

1. Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na ZŠ a SŠ
   1.1 Tvorba študijných materiálov, metodických príručiek a didaktických prostriedkov
   1.2 Tvorba a inovácia školského vzdelávacieho programu pre lepšie uplatnenie absolventov školy na trhu práce

2. Podpora výchovného a kariérneho poradenstva
   2.1 Informačný portál pre výchovné a kariérne poradenstvo

3. Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov
   3.1 Školenia pedagogických zamestnancov
   „Tvorba e-learningových kurzov a ich administrácia v LMS Moodle“
   „Nové trendy v gastronómii“
   „Nové trendy v stolovaní“
   „Someliérsky kurz“
   „Ako zvládať problematické správanie žiakov“
   „Využitie IKT vo vyučovacom procese“

Na SOŠ v Leviciach úspešne ukončili prácu na projekte

Aktivitu 1 predstavila jej koordinátorka Ing. Oľga Remiášová a jednotliví tvorcovia inovatívnych učebných materiálov a didaktických pomôcok. Cieľom aktivity bolo zaradenie nových tematických celkov do učebných osnov, ktoré zohľadňujú najnovšie trendy a technologické postupy v učebných a študijných odboroch nespracované v učebniciach do hodín jednotlivých odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov. Vytvorili sa metodické príručky k novým zariadeniam, ktoré obsahujú aj zodpovedajúce učivo a využitie zariadení v praxi, pracovné postupy, otázky, úlohy a zadania k učivu, napr. „Pečenie a práca s pekárenskou pecou a práca s kysiarňou“, „Kreatívne farbenie“, „Módna náročná účesová tvorba“ a pod. Všetky tieto učebné materiály sa budú publikovať na webe.

Pracoviská odbornej výchovy a učebne teoretického vyučovania sa vybavili výpočtovou technikou, novými prístrojmi, strojmi a zariadeniami, napríklad multifunkčnou kozmetickou vežou, klimazónom, pizza pecou, flambovacím vozíkom, vinotékou, kávovarom, rohlíkovačom, kysiarňou, zariadením na prípravu gyrosu, lávovým grilom, vyzúvačkou a vyvažovačkou pneumatík a podobne.

Koordinátor aktivity 1.2 Ing. Anna Kováčová inovovala obsah a metódy vzdelávania v školskom vzdelávacom programe študijného odboru obchod a podnikanie s cieľom skvalitniť vzdelávanie pre potreby trhu práce a zaradiť odbornú prax do povinných odborných predmetov od prvého do štvrtého ročníka v trvaní jeden až dva dni v týždni. Odborná prax by sa mala vykonávať u zamestnávateľov.

Výchovná poradkyňa a koordinátor aktivity 2.1 Mgr. Blanka Chubanovová predstavila noovytvorený informačný portál výchovného a kariérneho poradenstva pre žiakov a rodičov Strednej odbornej školy v Leviciach. Cieľom aktivity bolo a je naučiť žiakov a rodičov orientovať sa na portáli, komunikovať so školou, výchovným a kariérnym poradcom a vedieť hľadať informácie.
Na SOŠ v Leviciach úspešne ukončili prácu na projekte


V rámci aktivity 3 Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov sa uskutočnilo viacero školení, napr. „Tvorba e-learningových kurzov a ich administrácia v LMS Moodle“, „Využitie IKT vo vyučovacom procese“, „Someliér“, „Nové trendy v gastronómii a v stolovaní“ a "Ako zvládať problematické správanie žiakov“. Aktivitou sa zabezpečilo postupné zaškolenie pedagogických zamestnancov na zvýšenie ich kompetencií pri práci s modernými technológiami a poskytla sa pomoc pri riešení konfliktov so žiakmi s poruchami správania. Realizáciou aktivity získali frekventanti kredity a certifikáty, nadobudnuté vedomosti využili pri tvorbe študijných materiálov v predchádzajúcich aktivitách a zároveň ich môžu použiť aj pri dištančnom vzdelávaní. Výstupy a výsledky aktivity zhodnotila jej koordinátorka Mgr. Zuzana Nemčoková.

Odborná kvalifikácia a nadšenie pedagogických zamestnancov, vedenia školy a práca ekonomického úseku sú zárukou ďalšieho využitia výsledkov projektu „Vzdelávajme sa moderne a zaujímavo“ aj do ďalších rokov po jeho skončení. Našou snahou je zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu, jeho efektivitu, príťažlivosť. Vyučovanie odtrhnuté od praxe a potrieb európskeho trhu práce znižuje uplatnenie absolventov Strednej odbornej školy v Leviciach a ich adaptabilitu.

„Práca vyžaduje čím ďalej tým vyššie vzdelanie; vzdelanie vyžaduje čím ďalej tým viac práce.“

EÚ Sociálny fond
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Operačný program Vzdelávanie

zdroj a fotografie: Gabriel Laub

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre