04232024uto

Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Obce Zalaba

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

OZ v Zalabe na svojom 21. zasadnutí dňa 12.7.2021 po prerokovaní a schválení uznesením č. 74/2021:

a) v y h l a s u j e voľbu Hlavného kontrolóra Obce , v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zalabe dňa 20.8.2021

b) u r č u j e v súlade s § 11 ods. 4, písm. j) zákona o obecnom zriadení pracovný úväzok Hlavnému kontrolórovi Obce Zalaba v rozsahu 0,05% a deň nástupu do zamestnania 21.8.2021.
c) s c h v a ľ u j e
1. náležitostí prihlášky kandidátov na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Zalaba podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takto:

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť,
 bezúhonnosť,
Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača:
 znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia s majetkom obce,
 znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti miestnej územnej samosprávy,
 práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft word, Excel, Power Point),                                                                                                                                                                                                                                            komunikačné schopnosti,

Náležitosti písomnej prihlášky:
 meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (e-mail., telefón),
 profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov,
 údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,
 čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

  • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
  • písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadení EU o GDPR za účelom vykonania voľby Hlavného kontrolóra Obce Zalaba.

Termín ukončenia doručenia prihlášok:

6.8.2021 do 12.00.hod. (vrátane prihlášok zasielaných poštou).

Miesto a spôsob doručenia prihlášok:

Uchádzač o funkciu Hlavného kontrolóra Obce Zalaba zašle písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu:
Obecný úrad, 937 01 Zalaba č. 84, alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Zalabe.
Zalepenú obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra obce – neotvárať! “.
d) p o v e r u j e
Starostku Obce Zalaba zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby Hlavného kontrolóra Obce Zalaba spôsobom v mieste obvyklým – zverejnením na úradnej tabuli obce, webovom sídle a v regionálnej tlači spolu s podmienkami pre uchádzačov na uvedenú funkciu v termíne podľa § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Volebný poriadok pre voľbu Hlavného kontrolóra Obce Zalaba

Článok 1

Úvodné ustanovenie

1. Hlavného kontrolóra Obce Zalaba volí obecné zastupiteľstvo
2. Voľba HK sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zalabe, ktoré sa uskutoční dňa 20.8.2021.
3. Otváranie obálok s prihláškami na funkciu HK, posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu HK vykoná Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
4. Predseda komisie prevezme oproti podpisu z podateľne Obecného úradu v Zalabe všetky prijaté prihlášky kandidátov na funkciu HK v deň, v ktorom mali byť doručené prihlášky na funkciu HK, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu HK najneskôr 10 dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra, t.j. 10.8.2021.
5. Každý kandidát na HK, ktorý splní kvalifikačné predpoklady a ďalšie podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi, bude pozvaný na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 20.8.2021. Uchádzači budú pozvaní elektronickou poštou (e-mailom) a prostredníctvom poštového podniku formou doporučenej zásielky adresovanej „do vlastných rúk“ s vyznačením lehoty na uloženie 3 dni.
6. Samotnému aktu volieb HK bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania volieb. Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí v dĺžke trvania prezentácie maximálne 10 minút. Po ukončení vystúpenia kandidáta predsedajúci rokovania (ďalej len „predsedajúci“) vyzve poslancov mestského zastupiteľstva k možnosti položenia doplňujúcej otázky. Po tomto akte predsedajúci vyhlási zahájenie voľby HK.
7. Voľba sa môže vykonať:
a) verejným hlasovaním, t.j. zdvihnutím ruky, alebo
b) tajným hlasovaním.

Článok 2

Voľba verejným hlasovaním

1. Ak sa poslanci uznesú, že voľba HK sa vykoná verejným hlasovaním, tak predsedajúci rokovania dá hlasovať o každom kandidátovi zvlášť, a to v abecednom poradí (podľa priezviska).
2. Po každom hlasovaní o jednotlivom kandidátovi predsedajúci vyhlási počet získaných hlasov kandidáta.
3. Na zvolenie HK je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva(t.j. min. 3 platných hlasov).
4. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé najväčší počet platných hlasov.
5. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
6. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
7. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
8. Žrebovanie vykoná zástupca starostu.
9. Žrebovanie sa vykoná tak, že mená kandidátov s rovnakým počtom platných hlasov sa uvedú jednotlivo na hlasovací lístok, čiže 1 hlasovací lístok = 1 kandidát.
10. Hlasovacie lístky sa vložia do volebnej schránky a zástupca starostu žrebuje.
11. Žrebovanie sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu zo všetkých vložených hlasovacích lístkov.
12. Zástupca starostu po vybraní hlasovacieho lístka oznámi výsledok žrebovania predsedajúcemu, a ten vyhlási výsledok žrebovania - meno kandidáta, ktorý bol zvolený za hlavného kontrolóra.

Článok 3

Voľba tajným hlasovaním

1. Ak sa poslanci uznesú, že voľba HK sa bude konať tajným hlasovaním, tak voľbu organizačne zabezpečuje Mandátová komisia. Úlohou mandátovej komisie je dozerať na priebeh hlasovania, posúdiť platnosť odovzdaných hlasovacích lístkov a sčítavať hlasy, ktoré získali jednotlivý kandidáti. O výsledkoch tajného hlasovania vypracuje mandátová komisia zápisnicu a výsledky oznámi OZ.
2. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov.
3. Na hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska, mena a akademického titulu. Hlasovací lístok je potvrdený pečiatkou Obce Zalaba.
4. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže poradové číslo iba jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky, ktorá bude umiestnená vo vyhradenom priestore.
5. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:
a) na predpísanom tlačive,
b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.
6. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.
7. Po skončení hlasovania všetkých poslancov mandátová komisia odoberie volebnú schránku a pristúpi k sčítaniu hlasov.
8. Na zvolenie HK je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva (t.j. min. 3 platných hlasov).
9. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.
10. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
11. V prípade konania druhého kola voľby HK vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola voľby HK predsedom mandátovej komisie prestávku, počas ktorej sa komisia organizačne pripraví na druhé kolo volieb.
12. Na tajné hlasovanie v druhom kole sa použijú hlasovacie lístky, na ktorých budú uvedení dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov, alebo v prípade rovnosti hlasov všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. Pri tajnom hlasovaní sa postupuje podľa bodu 2 až 7 tohto článku.
13. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
14. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
15. Žrebovanie vykoná predseda mandátovej komisie.
16. Žrebovanie sa vykoná tak, že mená kandidátov s rovnakým počtom platných hlasov sa uvedú jednotlivo na hlasovací lístok, čiže 1 hlasovací lístok = 1 kandidát.
17. Hlasovacie lístky sa vložia do volebnej schránky a predseda mandátovej komisie žrebuje.
18. Žrebovanie sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu zo všetkých vložených hlasovacích lístkov.
19. Predseda mandátovej komisie po vybraní hlasovacieho lístka oznámi výsledok žrebovania meno kandidáta, ktorý bol zvolený za hlavného kontrolóra.
20. Z každého tajného hlasovania (aj žrebom) mandátová komisia vyhotoví zápisnicu. 
Zápisnica musí obsahovať najmä tieto údaje:
a) počet poslancov zúčastnených na hlasovaní,
b) počet vydaných hlasovacích lístkov,
c) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
d) počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov,
e) počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov,
f) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
g) výsledok voľby, resp. 2. kola voľby, príp. žrebovania,
h) meno zvoleného kandidáta,
i) dátum, miesto konania voľby HK, podpisy členov mandátovej komisie.
21. V prípade, že niektorí člen komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinní do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.
22. Výsledok voľby HK oznámi zastupiteľstvu predseda mandátovej komisie.

Článok 4

Spoločné ustanovenia

1. V prípade, ak sa do volieb prihlási len jeden kandidát musí získať súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak sa tak nestane, OZ vyhlási nové voľby.

2. Starosta Obce je povinný s právoplatne zvoleným HK uzavrieť pracovnú zmluvu v súlade s ust.§ 18a, ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s dňom nástupu do práce v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho HK.

Dôvodová správa

Vzhľadom k tomu, že dňa 30.04.2021 končí funkčné obdobie hlavnej kontrolórky Ildikó Leszkó, je potrebné vykonať voľbu hlavného kontrolóra v súlade s ust. § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“).

Niektoré súvisiace ustanovenia zo zákona o obecnom zriadení:

 § 18 Postavenie hlavného kontrolóra

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu (zákon 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení).

 § 18a Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie

1. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie.
2. Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj doklad o vzdelaní a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety obec bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na vydanie výpisu z registra
trestov.
3. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.
4. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
5. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.
6. Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúce hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúce hlavného kontrolóra.

§ 11 ods. 4 Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi.

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre