01242021ned

Zelená pre nové detské ihriská v Leviciach, v roku 2017 sa začne s výstavbou prvých!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 26. augusta 2016 - V meste Levice sa naposledy vybudovalo jediné nové detské ihrisko v roku 2012, odkedy ubehli už takmer 4 roky! Naopak, za uplynulé 2 roky sa na základe noriem STN EN 1176 a STN EN 1177 v meste Levice zrušilo 51 hracích prvkov bez vízie ich akejkoľvej náhrady, či budovania nových zariadení! Je faktom, že v súčasnosti sa mnohé detské ihriská v Leviciach nachádzajú v dezolátnom stave a je potrebné, aby sa mesto Levice touto témou aktívne zaoberalo.

Zelená pre nové detské ihriská v Leviciach, v roku 2017 sa začne s výstavbou nových!

Detské ihrisko KOALA na Ul. Poľná v Leviciach. Jedno z piatich centrálnych ihrísk v Leviciach.

Alarmujúca je však skutočnosť, že mesto Levice doteraz nemalo žiadnu koncepciu budovania detských ihrísk! Mesto Levice síce vybudovalo niekoľko centrálnych ihrísk, momentálne ich je 5, no tie svoj účel neplnia podľa spokojnosti väčšiny rodičov s deťmi.

Preto skupina poslancov Mestského zastupiteľstva v Leviciach Mgr. Ervína Szalmu, Bc. Miloša Zaujeca, Ing. Ivana Murína, pričom na návrhu spolupracovali aj občania p. Luboš Baran, p. Zuzana Homolová a p. Milan Pénzeš, podala na Mestské zastupiteľstvo v Leviciach návrh na vybudovanie nových detských ihrísk na viacerých miestach mesta Levice.

Spomenutá skupina poslancov a občianska iniciatíva teda Mestskému zastupiteľstvu navrhujú postupné budovanie malých detských ihrísk na jednotlivých sídliskách tak, ako boli rodičia s deťmi doteraz zvyknutí.

Ich návrhom je, aby sa ešte v roku 2016 na uliciach Ľanová, Dopravná 2436, M.R.Štefánika 467 a Pri Teheľni 3087 vybudovali prvé malé detské ihriská, keďže tieto oblasti sú príliš vzdialené od centrálnych ihrísk, čo je pre rodičov s deťmi nepraktické. Bohužiaľ sa peniaze v rozpočte mesta Levice na rok 2016 na budovanie týchto prvých detských ihrísk nenašli a tak sa zahrnú do rozpočtu mesta v roku 2017, kedy sa začne aj s ich budovaním.

V roku 2017 sa okrem spomenutých prvých štyroch malých detských ihrísk navrhuje vybudovať ďalších 14 malých lokálnych ihrísk, ktorých cena by mala byť približne 84 000€. Tie by sa mali budovať na uliciach Mochovská 2993, Súkenícka, Ku Bratke 2910, Perecká 2961, Zd. Nejedého 2876, Hlboká 3085, Okružná 3395, Poľná 1664, Dopravná 2437, Vajanského 2383, UL,. Podjavorinskej 2337, P.O. Hviezdoslava 616 a v Mestských častiach Kalinčiakovo a Horša.

Zelená pre nové detské ihriská v Leviciach, v roku 2017 sa začne s výstavbou nových!

Jedno pre verejnosť neprístupných detských ihrísk v školskom areáli v Leviciach. Detské ihrisko v areáli ZŠ Pri Podlužianke 6. "Detské ihrisko je vyhradené výlučne pre žiakov školy v čase prevádzky."

Ďalej v roku 2018 sa navrhuje vybudovať ďalších 11 malých lokálnych ihrísk, ktorých cena by mala byť približne 66 000€. Tieto by sa mali budovať na uliciach Textilná, Perecká 2970, Zd. Nejedlého 2870, Kpt. Nálepku 3033, Krátka 3078, Okružná 3396, Dopravná 2437, M.R.Štefánika 463, P.O. Hviezdoslava 610 a v Mestských častiach Čankov a Horša.

Dané ulice, na ktorých sa navrhuje budovať nové detské ihriská, boli vyberané od najvyššieho počtu obyvateľov po najnižší, keďže sa v daných lokalitách na centrálnych ihriskách mamičky s deťmi tlačia asi najviac a preto je potrebné ihriská odľahčiť.

Kompletné materiály k návrhu si môžete pozrieť a sú na stiahnutie TU: http://levice.eu/2016/28b_Detske_ihriska.zip

Pozrite si "Detské ihriská v Leviciach sú nedostatkovým tovarom, zmení to mesto?"

Dňa 25.8.2016 sa na Mestskom zastupiteľstve poslanci v Leviciach poslanci zaoberali týmto návrhom a jednohlasne ho schválili!

Týmto hlasovaním bolo Mestskému úradu v Leviciach uložené spracovať koncepciu rozvoja detských ihrísk a predložiť ju na ďalšie Mestské zastupiteľstvo. Zároveň boli schválené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie na dve veľké detské ihriská a 4 malé detské ihriská (s pieskoviskom a ohradením, bez pieskoviska len s hracími prvkami, ...). Predpokladá sa, že v rozpočte na rok 2017 budú schválené finančné prostriedky na ich vybudovanie. V prípade malých detských ihrísk by sa jednalo o pilotné projekty.

Pre detičky a ich rodičov v Leviciach preto svitá na lepšie časy, aby sa mali chodiť kde so svojimi ratolesťami hrávať a neprekonávať tak dlhé trasy od svojich domovov.

Andrej Budai photo - fotografické a video služby - svadby, oslavy, stužkové, promócie, plesy, rodinné a firemné stretnutia, akcie, podujatia, spoločenské, športové...

O tejto téme sme sa porozprávali s jedným z iniciátorov návrhu na vybudovanie nových detských ihrísk v meste Levice, poslancom MsZ v Leviciach Bc. Milošom Zaujecom.

Na MsZ v Leviciach dňa 25.8.2016 podáte návrh na vybudovanie nových malých detských ihrísk ešte v roku 2016 a v rokoch 2017 a 2018. Akú šancu dávate tomuto návrhu, že sa zaň postavia aj ostatní poslanci a že sa tento návrh aj zrealizuje?

Ja dúfam, že kolegovia pochopia, o čo ide a že nemôžeme iba búrať, ale treba aj niečo postaviť. Šanca je vždy, aj keď moje skúsenosti z podpory mojich predchádzajúcich návrhov ma trošku brzdia.

Medzitým bol na MsZ v Leviciach zo dňa 25.8.2016 Váš návrh jednohlasne schválený...

V prvom rade som rád, že sa podarila dobrá vec a kolegovia náš spoločný zámer pochopili a podporili ho. No ešte nie je koniec, musíme teraz schváliť koncepciu, ktorú úrad pripraví na októbrové zastupiteľstvo. Tu si to budeme musieť ustrážiť a samozrejme chcem, aby sme s úradom na tvorbe toho dokumentu spolupracovali. Ďalší krok bude schválenie finančných prostriedok na rok 2017, čo si myslím, že po včerajšom zastupiteľstve nebude problém.

Ku schváleniu tohto návrhu sa vyjadril aj spoluiniciátor návrhu, poslanec MsZ v Leviciach, p. Mgr. Ervín Szalma: "Som veľmi rád, že dnešným rozhodnutím a schválením sme sa poslanci priblížili viac k občanom, nakoľko závery z verejných diskusií, ankety a názorov občanov priniesli potrebu budovania nielen centrálnych ale hlavne lokálnych sídliskových detských ihrísk, ktoré majú svoje opodstatnenie. Predkladaný návrh je otvorený pre spoluprácu s občanmi, občianskymi združeniami, spoločenstvami bytov a bude sa upravovať v závislosti od finančných prostriedkov. Pozitivne je, že sa po dlhej pauze konečne začne niečo diať. Je to výborná správa vďaka všetkým poslancom a najmä vďaka p.Zaujecovi, p.Murínovi i občianskych aktivistov p.Penzešovi, p.Baranovi ako aj mamičkám, ktoré spolupracovali.
Úvodný krok je za nami. V prvej fáze sme schválili projektovú dokumentáciu na realizaciu 2 veľkých a 4 lokálnych detských ihrísk. Chcem vyzvať vsetkych, aby sledovali dianie a pevne veríme, že do rozpočtu na rok 2017 sa dostane čo najviac finančných prostriedkov na realizáciu minimálne 11 detských lokálnych ihrísk. A do konca roku 2018 aby tento návrh bol naplnený z hľadiska realizácie počtu ihrísk. Pevne verím, že vedenie mesta a poslanci výstavbu detských ihrísk postavia v rebríčku priorít na prvé miesto a požiadavky občanov budú naplnené. Ešte raz chcem poďakovať všetkým."

Zelená pre nové detské ihriská v Leviciach, v roku 2017 sa začne s výstavbou nových!

Jedno z mála verejnosti prístupných a novších detských ihrísk v Leviciach medzi ulicami Slobody - Ľ. Ivana.

V prípade, že Váš návrh bude schválený, kedy by sa ešte v roku 2016 malo začať s výstavbou prvých 4 detských ihrísk a do kedy by mali byť vybudované?

Podľa informácií z Mestskej rady sa v tomto roku nové malé ihriská realizovať nebudú, len sa pripraví dokumentácia a schvália sa na ňu finančné prostriedky. K samotnej realizácii by sa malo pristúpiť v roku 2017.

Dostala sa k nám informácia, že sa k tomuto návrh niektorí predstavitelia mesta už teraz postavili dosť pozitívne. Čo je na tom pravdy?

Ak rátam medzi predstaviteľov mesta aj poslancov, tak áno, ale nie som si istý, že to podporujú všetci. Dôvody má každý svoje, aj pre podporu aj pre nepodporu, ale v konečnom dôsledku to prejde, aj keď nie tak, ako sme to navrhli.

Podľa Vášho návrhu má každé toto novo-vybudované detské ihrisko obsahovať 3-4 hracie prvky. Bude mať každé ihrisko tie isté hracie prvky, či?

Myšlienka je 3-4 hracie prvky a možno 2-alebo 3 varianty ihrísk.

Zelená pre nové detské ihriská v Leviciach, v roku 2017 sa začne s výstavbou nových!

Takto opusteno a nevyužito vyzerá "detské ihrisko" na Mochovskej Ul. v Leviciach. Nachádzajú sa tu len dve pieskoviská.

Je zrejmé, že v Leviciach sa často vyskytuje vandalizmus. Je v pláne tieto novo-vybudované detské ihriská aj nejakým spôsobom zabezpečiť proti vandalizmu, napr. častejším hliadkovaním aj v nočných hodinách Mestskou políciou?

Hlavným prostriedkom proti vandalizmu bude ich umiestnenie medzi blokmi domov a tým, že by to bolo umiestnené v blokoch domov, si to postrážia aj samotní obyvatelia. Veď je to v podstate ich majetok a pre nich. Čo sa týka Mestskej polície, pripravujeme ďalšie návrhy, ale tie najskôr prekonzultujeme s náčelníkom Mestskej polície.

Bude súčasťou každého nového detského ihriska aj pieskovisko? Ak áno, využijú sa lokality už s existujúcim detským pieskoviskom, alebo sa plánuje vybudovať aj nové detské pieskoviská a tie staré zlikvidovať?

Áno, malo by to tak byť. Podľa mňa destské ihrisko bez pieskoviska nie je detské ihrisko, a preto sme situovali všetko na tie miesta, kde sú pieskoviská.

Mnohé detské pieskoviská v Leviciach a mestských častiach sa rušili z dôvodu nevyhovujúcich EÚ normiem. No aj napriek tomu sa v nich deti hrajú, príp. sa nechali napospas prírode. Nemalo podľa Vás dôjsť po ich zrušení aj k úplnej fyzickej likvidácii?

V minulosti bolo v meste 95 pieskovísk, niečo sa zredukovalo a zrušilo, ja osobne si myslím, že pieskovísk radšej menej, ale poriadne sa o ne starať.

Je v pláne budovať namiesto starých detských pieskovísk nové?

Neviem o takomto pláne.

Aké sú plány s budovaním detského pieskoviska v starej časti Parku M.R.Štefánika, ktoré sa nedokončilo a práce sa v polovici zastavili?

Ani v tomto prípade nemám žiadne informácie, čo a ako ďalej.

Čo sa vlastne stalo, že sa tieto práce na tomto pieskovisku v starej časti Parku M.R.Štefánika zastavili?

Možno kritika zo strany občanov.

Táto nedokončená práca ohyzdí park a okolie. Nemal by podľa Vás za to niesť niekto zodpovednosť? Kto je za to zodpovedný?

Zodpovednosť nesie konkrétny pracovník úradu, ktorý to vymyslel a podľa mňa nie celkom dobre.

Zelená pre nové detské ihriská v Leviciach, v roku 2017 sa začne s výstavbou nových!

V takomto dezolátnom stave sa v súčasnosti nachádza nedokončené pieskovisko v starej časti Parku M.R.Štefánika.

zdroj a fotografie: www.leviceonline.sk, internet

POZRITE SI TIEŽ:

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre