10032022pon

Rozhovor s víťazom výberového konania na náčelníka Mestskej polície v Leviciach Mgr. Jánom Marcinekom

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Rozhovor s víťazom výberového konania na náčelníka Mestskej polície v Leviciach Mgr. Jánom MarcinekomLEVICE 19. júna 2012 – Mesto Levice vyhlásilo výberové konanie na pracovnú pozíciu náčelníka Mestskej polície v Leviciach, ktorého sa zúčastnili dvaja uchádzači. Víťazom sa stal Mgr. Ján Marcinek, jeho vymenovanie do funkcie však ešte musí odobriť Mestské zastupiteľstvo v Leviciach, ktoré bude zasadať 28. júna 2012.

Víťaza výberového konania sme oslovili s niekoľkými otázkami ohľadom jeho ambícií vo funkcií nového náčelníka Mestskej polície v Leviciach.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na pozíciu náčelníka Mestskej polície v Leviciach?

V roku 1986 som nastúpil do Policajného zboru SR, kde som pôsobil na viacerých pracovných pozíciách. Na odbore vyšetrovania som pracoval 20 rokov. Môžem teda zodpovedne prehlásiť, že mám bohaté skúsenosti s prácou v bezpečnostných zložkách. Po 24 rokoch môjho pôsobenia v policajných zložkách som sa rozhodol odísť do výsluhového dôchodku. Po zverejnení informácie mesta Levice o výberovom konaní na pracovnú pozíciu náčelníka Mestskej polície, vzhľadom na to, že ma verejné dianie v meste Levice zaujíma, po zhodnotení všetkých podmienok na túto pozíciu, ktoré som spĺňal, som sa rozhodol prihlásiť do tohto výberového konania. Privítal som i skutočnosť, že jednou z vítaných podmienok je aj absolvovanie Akadémie policajného zboru a skúsenosti z bezpečnostnou službou. Keďže som dlhé roky pracoval v oblasti trestného práva a vyšetrovania, mám v tejto oblasti bohaté skúsenosti, ktoré by som chcel využiť v tejto pozícii čo najviac. Som si istý, že okrem iného spĺňam aj morálne a vzdelanostné podmienky pre túto pozíciu. Chcem byť osobným príkladom pre mestských policajtov a rád by som vniesol medzi nich slušnosť a zlepšenie medziľudských vzťahov. Mojím cieľom taktiež bude, aby mestskí policajti pracovali v pokojnom pracovnom prostredí. Musia to byť ale policajti, ktorí chcú robiť, vedia svoju prácu odviesť naozaj kvalitne a sú slušní. Chcel by som byť pre Mestskú políciu v Leviciach prínosom, a nielen pre samotnú Mestskú políciu, ale hlavne pre občanov tohto mesta.

Prichádzate do nového pracovného prostredia, aké budú Vaše prvé kroky vo funkcii? Dotknú sa aj súčasnej organizačnej štruktúry?

Doteraz som nepracoval na Mestskej polícii, len v štátnej. Potrebujem sa najskôr oboznámiť s fungovaním súčasnej štruktúry MsP, ako i s jednotlivými pracovníkmi mestskej polície. Následne sa rozhodnem ako ďalej. Určite však to, čo je dobré a funguje zachovám, a to, čo dobré nie je a nefunguje sa bude musieť zmeniť. Mojou ambíciou určite bude pohovoriť si s každým mestským policajtom, pretože ich názor na fungovanie samotnej Mestskej polície ma bude prioritne zaujímať. Vypočujem si ich názory na fungovanie Mestskej polície, ale samozrejme bude dôležité vypočuť si aj názory predstaviteľov samotného mesta Levice a jeho organizácií ako zriaďovateľa tejto inštitúcie. Urobím si určitý prieskum a zhodnotím pre a proti. Následne sa rozhodnem, či sa niečo bude meniť alebo sa ponechá súčasný model fungovania. Bude sa však musieť prihliadať aj na hospodárenie s pridelenými prostriedkami a k tomu prispôsobiť možnosti zmeny, ktoré budú potrebné.

Ste oboznámený so súčasným stavom fungovania MsP Levice a ak áno, súhlasíte s ním?

Štruktúru MsP Levice poznám, neviem však teraz posúdiť, či funguje správne. Je potrebné najskôr zistiť, aké mali jednotlivé úseky MsP výsledky a na základe toho sa rozhodnúť.

Neplánujete zaviesť nejaký svoj nový systém hodnotenia jednotlivých policajtov?

Neviem síce, aký systém hodnotenia na MsP v Leviciach v súčasnosti funguje. Musím sa oboznámiť so súčasnou situáciou, aké boli výsledky za dané obdobie a následne sa po všeobecnom zhodnotení rozhodnem a urobím závery, či sa v tejto sfére bude niečo meniť alebo nie. Čo však v súčasnosti funguje dobre, určite meniť nebudem.

Myslíte si, že je mestský policajt v Leviciach v súčasnosti dostatočne finančne ohodnotený?

Myslím si, že by mestský policajt mal mať zárobok aspoň vo výške priemerného zárobku v národnom hospodárstve. Ak však policajti dokážu objasniť, prípadne vyriešiť určité mestské problémy, či priestupky, mal by byť tento policajt odmenený alebo určitým spôsobom motivovaný naviac. To je však potrebné riešiť v spolupráci s mestom Levice. Je potrebné zmeniť imidž mestského policajta v očiach verejnosti smerom k lepšiemu. Zlepšenie obrazu mestského policajta je preto nutné dosiahnuť aj lepšou komunikáciou s médiami. V rámci tohto chcem vylepšiť web stránku MsP Levice, zlepšiť komunikáciou MsP Levice s verejnosťou. Web stránka by bola aj naďalej na stránke mesta, je ju však na nej potrebné viac zviditeľniť a sprehľadniť. Rozhovor s víťazom výberového konania na náčelníka Mestskej polície v Leviciach Mgr. Jánom MarcinekomDôležité však je, aby si na nej občan vedel nájsť okrem základných informácií aj iné. Jedná sa o pravidelné informácie o fungovaní a aktivitách MsP Levice. Zaujímavé tiež môže byť zrealizovať na Mestskom úrade v Leviciach schránku, do ktorej by občania mohli dávať svoje podnety, návrhy a pripomienky ohľadom MsP Levice.

Dosiahnuť však to, aby sa ohodnotenie mestského policajta zvýšilo, záleží nielen na spokojnosti samotného zriaďovateľa, ale hlavne spokojnosti verejnosti. Preto je potrebné ukázať, že MsP naozaj je aktívna a pracuje pre obyvateľov svojho mesta. Mojou ambíciou je tiež zdokonaľovať ich znalosti a skúsenosti formou rôznych školení a podobne. Tie však nechcem realizovať len obyčajnými prednáškami, ale budem určite požadovať aj ich interakciu, spätnú väzbu, aby tieto aktivity boli pre nich prínosom a rozšírili ich vedomosti z danej problematike. To všetko však záleží aj na nich samotných a predovšetkým od ich prístupu.

Viete si predstaviť užšiu spoluprácu MsP so štátnou políciou? Ak áno, v akej sfére?

Určite áno a je to nutné. Viem si predstaviť lepšiu spoluprácu hlavne s obvodným oddelením, takisto aj s odborom dopravného inšpektorátu a tiež s odborom kriminálnej polície. Je nutné dosiahnuť zlepšenie poznatkov pri kvalifikácii, či sa jedná o trestný čin alebo priestupok, pretože v niektorých prípadoch je to pomerne zložité. Aj v tejto sfére by mestskí policajti mali mať znalosti na určitej úrovni. Taktiež si viem predstaviť úzku spoluprácu s obvodným oddelením a to hlavne pri rôznych zásahoch, ale aj pri bežných kontrolách. Mojím cieľom bude teda zdokonaľovať schopnosti a vedomosti mestských policajtov.
Pre mňa však budú rozhodujúce názory občanov a ich skúsenosti s činnosťou mestských policajtov. Tomu však treba ponechať určitý čas, aby si MsP dokázala vybudovať v očiach verejnosti svoje meno.

Mesto Levice je monitorované kamerovým systémom. Je podľa Vás súčasný systém monitorovania mesta dostatočný?

Viem, že je mesto monitorované kamerovým systémom a tiež viem, že na MsP Levice je zriadená chránená dielňa na jej obsluhu. Toto hodnotím veľmi pozitívne, pretože kamerový systém odhaľuje množstvo priestupkov a trestnej činnosti. Je však potrebné sa s tým všetkým z mojej strany oboznámiť, až následne Vám budem vedieť dať aj k tejto téme svoje stanovisko. Myslím si však, že každá kamera naviac bude mať len priaznivý vplyv na verejný poriadok. Všetko však záleží na finančných možnostiach zriaďovateľa. Ak by tu bola možnosť zveľadiť kamerový systém, budem určite za. Následne by sa v spolupráci so zástupcami jednotlivých mestských častí a poslancami Mestského zastupiteľstva vytipovali konkrétne miesta, kde by sa nové kamery umiestnili.

Myslíte si, že je priestor na zlepšenie spolupráce so štátnou políciou aj pri kontrolách na požívanie alkoholických nápojov mladistvými osobami?

Určite tu takýto priestor na uvedenú spoluprácu existuje. Bolo by žiaduce, keby sa aj Mestská polícia zúčastňovala na takýchto kontrolách, na ktoré by bola možnosť prizvať aj médiá, prípadne inšpektorát práce.

Čím by ste chceli teda zlepšiť meno Mestskej polície v očiach verejnosti?

Chcel by som ho zlepšiť všetkými opatreniami, o ktorých sme hovorili. Mojím cieľom bude to, aby sa občan mesta mohol kedykoľvek obrátiť na Mestskú políciu s dôverou, aby občan mal pocit väčšej bezpečnosti. Je však jasné, že v niektorých prípadoch Mestská polícia nemá žiadne možnosti zásahu, preto je potrebná a nutná užšia spolupráca so štátnou políciou.

Ako vnímate Vy ako občan mesta Levice verejný poriadok v meste, a ako vnímate Vy v súčasnosti Mestskú políciu?

Podľa môjho názoru tu v porovnaní s ostatnými mestami SR nie je až taká vysoká kriminalita. Verejný poriadok je tu na primeranej úrovni, určite je tu však priestor na zlepšovanie. Môžem spomenúť psíčkarov, ktorí v mnohých prípadoch nedodržiavajú mestské nariadenia. V tejto oblasti považujem za nutné zvýšiť preventívnu činnosť Mestskej polície a až následne použiť represívne opatrenia.
Ja osobne vnímam v súčasnosti Mestskú políciu v Leviciach tak, že by sa v niektorých oblastiach mohla zlepšiť. Ide hlavne o prístup k občanom mesta. Ocenil by som, keby samotní mestskí policajti ukázali iniciatívu a snahu ďalej sa odborne vzdelávať a takto sa pričiniť o svoj osobnostný rast.

zdroj: www.leviceonline.sk

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre