Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach otvorilo svoje brány pre záujemcov štvor aj osemročného štúdia (video)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 10. marca 2020 - Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach otvorilo svoje brány pre záujemcov osemročného štúdia v rámci Dňa otvorených dverí vo štvrtok 5. marca 2020. Týždeň predtým 27. februára 2020 škola zorganizovala Deň otvorených dverí štvorročnej formy štúdia, ktorej sa zúčastnilo 165 deviatakov z 23 základných škôl aj mimo okresu Levice.

Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach otvorilo svoje brány pre záujemcov štvor aj osemročného štúdia (video)

Pozrite si videoreportáž TVTEKOVHONT zo Dňa otvorených dverí na GAV tu:

Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach patrí medzi najväčšie gymnáziá v Nitrianskom kraji. Má dlhú a úspešnú históriu, existuje od roku 1815. Má moderné a estetické priestory v historickej budove školy, študuje v nej 670 študentov, vyučuje 56 učiteľov a pracuje 22 nepedagogických zamestnancov. Škola sa snaží o vytváranie príjemnej atmosféry, podporovanie vzájomného rešpektu a ústretovej komunikácie.

V hodnotení INEKO dlhodobo patrí medzi najlepšie gymnáziá na Slovensku, v maturitných testoch sa umiestňuje medzi prvými tromi gymnáziami v Nitrianskom kraji. V hodnotení Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania v pridanej hodnote zo slovenského jazyka a literatúry je na druhom mieste zo 157 gymnázii na Slovensku, v športových súťažiach obsadzuje popredné umiestnenie v Nitrianskom kraji. Má veľmi vysokú úspešnosť prijatia svojich absolventov na kvalitné vysoké školy na Slovensku a v zahraničí.

Škola má moderné odborné učebne chémie, biológie, fyziky a učebne informatiky, školskú jedáleň s možnosťou výberu z dvoch jedál. Telesná výchova sa tu vyučuje v rekonštruovanej telocvični s moderným zázemím, no využíva aj mestskú halu T18, plaváreň a zimný štadión. Škola ponúka svojim študentom veľké množstvo záujmových krúžkov, podporuje zapájanie študentov do predmetových, športových - umeleckých súťaží a Stredoškolskej odbornej činnosti, umožňuje svojim študentom prácu v školskej televízii a v školskom časopise Preklepy.

Škola má aktívnu a samostatnú Žiacku školskú radu, ktorá organizuje množstvo školských akcii, úspešne sa zapája do medzinárodných projektov Erasmus+ a Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE), má dlhoročnú spoluprácu s partnerským gymnáziom v Zlíne. Ponúka svojim študentom veľké množstvo exkurzii, besied so zaujímavými ľuďmi a návštev divadelných predstavení.

Prečo študovať na Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach?

Pretože štúdium na škole zvládne každý žiak, ktorý to myslí vážne. Prioritou školy je kvalitná príprava každého študenta na vysokoškolské štúdium, na škole sa snažia pripraviť do života kultivovaných, samostatných a tvorivých absolventov. Vytvára veľký priestor na podporu záujmov a rozvoj talentu študentov, v každom ročníku štúdiu škola ponúka svojim žiakom voliteľné predmety, ktoré im umožňujú systematicky sa pripravovať na maturitné skúšky. Prváci si môžu zvoliť aj cvičenia - predmety, v ktorých cítia rezervy, v maturitnom ročníku si žiaci volia až 12 hodín týždenne.

Prečo študovať v osemročnej forme štúdia na Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach?

Jedna trieda v každom ročníku (počas prvých štyroch rokov) vytvára podmienky na detailné poznanie potrieb a schopností každého žiaka. Homogénnosť triedy umožňuje učiteľom efektívne využívať vyučovacie hodiny, trieda sa v prírodovedných predmetoch, v slovenskom jazyku a v matematike jedenkrát týždenne delí na dve skupiny, čo umožňuje individuálny prístup k žiakom. Matematiku sa tu vyučuje Hejného metódou, pri ktorej žiaci nedostávajú poznatky v hotovej podobe, ale sami ich objavujú. Na škole podporujú žiakov v zapájaní do predmetových, literárnych a umeleckých súťaží, počas štúdia žiaci absolvujú množstvo podnetných besied, exkurzii, divadelných predstavení a záujmových aktivít. Po skončení prvých štyroch rokov štúdia môže žiak prestúpiť bez prijímacích skúšok na akúkoľvek strednú (čo sa stáva ojedinele).

zdroj, foto a video: Andrej Budai foto - video služby, TVTEKOVHONT, Leviceonline.sk

Podporte finančne Leviceonline.sk a TVTEKOVHONT.SK
TVTEKOVHONT.SK - regionálna internetová televízia zameraná na okres Levice, blízke okolie a regióny Tekov a Hont

POZRITE SI TIEŽ:

Andrej Budai foto - video služby - svadby, stužkové slávnosti, rozlúčky, prvé sväté prijímania, slávnostné ceremónie, rodinné a firemné akcie