06302022štv

Ondrej Juhász, primátor mesta Želiezovce: "Stal som sa primátorom, aby som riešil reálne problémy mesta a jeho občanov. Nie politiku."

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ŽELIEZOVCE 27. apríla 2021 - Ondrej Juhász je primátorom mesta Želiezovce od roku 2014. Oslovili sme ho, aby nám porozprával o aktuálnych ale aj minulých problémoch mesta, v akej situácii sa momentálne mesto nachádza a čo sa plánuje. Zaujímalo nás tiež, či bude kandidovať na svoje tretie funkčné obdobie...

Rozhovor s primátorom mesta Želiezovce Ing. Ondrejom Juhászom

Ako hodnotíte Vaše doterajšie pôsobenie vo funkcii primátora mesta?

Hodnotenie radšej nechávam na občanov.

Čo všetko sa Vám doteraz podarilo zrealizovať z Vášho volebného programu?

Do funkcie primátora mesta som bol zvolený koncom roku 2014. Vtedy, v začiatkoch bolo nevyhnutné riešiť zlú ekonomickú situáciu mesta, zaviesť ozdravný režim a vykonať racionalizačné opatrenia. Až keď bolo mesto finančne stabilizované, bolo možné pomýšľať na nejaké investičné aktivity.
Dovtedy sa však už na mestskom úrade sformoval tím pracovníkov, schopných riešiť problémy. Jedným z nich bola nepripravenosť mesta na výzvy, napríklad nebola k dispozícii projektová dokumentácia na kaštieľ a nemohli sme sa uchádzať o prostriedky na jeho rekonštrukciu. Obrovským dlhodobým problémom mesta je nedobudovaná kanalizácia a mesto dovtedy nebolo schopné podať vyhovujúci projekt. To sa nám podarilo vyriešiť, projekt bol prijatý, ale naša žiadosť bola zamietnutá pre nedostatok finančných prostriedkov. Riešili sme prístupovú cestu k priemyselnému parku, vďaka čomu mohla spoločnosť Selyz Nábytok rozšíriť výrobu. Vďaka aktivitám pri nadväzovaní partnerstva so zahraničným investorom sa spustila výroba aj v opustenom objekte bývalého závodu SES, čím sa zvýšil počet pracovných príležitostí. Z projektových zdrojov sa nám podarilo zrekonštruovať verejné osvetlenie, čím sa dosiahla úspora nákladov na energie. Podobná úspora sa potom dosiahla rekonštrukciou budovy mestského úradu. Aj vďaka získaným prostriedkom sme zrekonštruovali dom smútku, z vlastných prostriedkov sme zrekonštruovali štadión a začali s rekonštrukciou športovej haly. Úpravou verejných plôch sme pripravili pozemky na individuálnu bytovú výstavbu. Začali sme s čiastočnou rekonštrukciou kaštieľa a dve miestnosti sme sprístupnili verejnosti, konalo sa tam niekoľko kultúrnych podujatí. Upravili sme okolie kaštieľa, park, zrekonštruovali malé pódium a v spolupráci s Csemadokom po mnohých rokoch oživili konanie legendárneho Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu.
Úpravou chodníkov sme zabezpečili bezbariérový pohyb po meste. V centre mesta bolo postavené obchodné centrum...
Moje druhé volebné obdobie bolo pokračovaním toho prvého, dokončovalo sa začaté a začínalo sa to, čo bolo pripravované. A popri tom sme začínali pripravovať nové projekty. Riešili sa aj havarijné stavy – opravená bola strecha základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, z projektových zdrojov sa dobudovávali cyklotrasy v meste a začalo sa budovanie nových popri brehoch Hrona, aby spájali mesto s mestskými časťami Mikula a Svodov. Začala sa dlho plánovaná prestavba objektu bývalej slobodárne na nájomný bytový dom, čo čiastočne rieši nedostatok bytov v meste, v štádiu príprav je aj výstavba ďalších nájomných bytov. Koncom minulého roka prišla pozitívna odozva na našu žiadosť o prostriedky z Nórskeho fondu a potom aj z fondu cezhraničnej spolupráce. Obe sa týkajú čiastočnej rekonštrukcie kaštieľa. A začiatkom tohto roka nám ministerstvo životného prostredia oznámilo, že zrušilo svoje predchádzajúce rozhodnutie o nepodporení dostavby kanalizácie. A to sú pre naše mesto veľmi dobré správy.

Rozhovor s primátorom mesta Želiezovce Ing. Ondrejom Juhászom

Čo sa Vám doteraz nepodarilo zrealizovať z Vášho volebného programu?

Bolo by smiešne občanom predkladať zoznam sľubov – postavím toto, urobím tamto... A potom k nim kresliť fajočky – splnené. Je doba, v ktorej je možné využívať projektové zdroje. Podávanie projektov je viazané na výzvy, a tie nie vždy odrážajú priority a potreby mesta. A tak si aj občania zvykajú, že sa nerobí to, čo je práve najviac potrebné, ale to, na čo sa núkajú peniaze.
Problémom nášho mesta bola nielen zlá ekonomická situácia a neschopnosť reagovať na projektové výzvy, ale aj zlý stav mestských budov a hroziace havarijné situácie.
Nespomenul som tu množstvo väčších či menších opráv, či už v dome kultúry alebo v kultúrnom dome v mestskej časti Svodov, rekonštrukciu a prístavbu budovy materskej školy v mestskej časti Mikula, ktorá prebieha sčasti z projektových a sčasti z vlastných zdrojov... Väčšina z menovaných investícií sú opravy.
Mojím volebným programom bol najmä sľub občanom, že mesto vyvedieme z krízy a naštartujeme jeho rozvoj. V každej z oblastí sa niečo urobilo, niečo sa robí a niečo sa pripravuje. A konkrétne investície, ktoré boli vo volebnom programe spomínané? Väčšina bola zrealizovaná, na niektorých sa pracuje. Ak však naozaj mám spomenúť niečo konkrétne, tak je to rekonštrukcia kúpaliska, ktorú som začal ešte v prvom volebnom období, ale na jej dokončenie a na sprevádzkovanie kúpaliska som potom nezískal podporu. Nerezignoval som však. Som optimista a verím, že korona tu nebude naveky a Želiezovčanom a ľuďom z okolitých obcí kúpalisko obohatí život.

Prečítajte si aj:

Čo pokladáte za strategické, čo sa Vám podarilo zrealizovať počas Vášho doterajšieho pôsobenia vo funkcii primátora?

To boli najmä tie rozhodnutia na začiatku prvého volebného obdobia. Úsporné opatrenia, ktoré pokračovali racionalizáciou mestských inštitúcií. Mnoho činností prevzalo na seba mesto, čo znamenalo ďalšie úspory, vďaka ktorým má mesto k dispozícií viac prostriedkov.
Ďalšími zásadnými krokmi bolo zavádzanie nového štýlu práce: sledovať projektové výzvy a byť pripravený na ne včas reagovať, čo znamená aj mať pripravené projektové dokumentácie. Nespomenul som ani to, že sme zakúpili zariadenie na asfaltovanie, tzv. finišer. Jedným z problémov mesta je aj zlý stav ciest a chodníkov a ak ich opravy bude vykonávať mesto vo vlastnej réžii, bude to trikrát lacnejšie, než by to stálo dodávateľským spôsobom. Zariadenie bolo sprevádzkované koncom leta a natiahli sme asfalt po celej Sládkovičovej ulici, ktorá bola dlho rozbitá. Efekt tohto rozhodnutia sa prejaví až v nasledujúcom období.

V akom stave sa podľa Vás aktuálne mesto Želiezovce nachádza?

Finančne v dobrom. Potvrdzujú to aj renomované inštitúcie. Aj vďaka tomu, na rozdiel od mnohých iných samospráv, sme si mohli dovoliť v týchto neľahkých časoch občanov nezaťažovať ešte viac a dane ponechať v pôvodnej výške.

Rozhovor s primátorom mesta Želiezovce Ing. Ondrejom Juhászom

Aké sú Vaše predsavzatia do volieb v roku 2022, čo by ste dovtedy chceli zrealizovať?

Do mája by mala byť hotová prístavba maďarskej ZŠ aj budovy materskej školy v mestskej časti Mikula a mala by sa začať stavba kanalizácie. Bude to najväčšia investícia za posledné tri desaťročia. Verím, že pokročíme aj v riešení problémov škôl a školských zariadení: Pre ZUŠ hľadáme sídlo do času, kým sa jej stálym sídlom stane zrekonštruovaný kaštieľ. Terajšiu budovu ZUŠ zrekonštruujeme a prerobíme na materskú školu, na tento účel bola budova v 80. rokoch postavená a dlhý čas aj využívaná. Samozrejme, chceme, aby sa čím skôr začala rekonštrukcia kaštieľa. A popri tom chceme rozbehnúť dlho pripravovanú opravu ciest a chodníkov na miestach, ktoré nebudú dotknuté dobudovávaním kanalizácie.

Ako by ste charakterizovali vzťahy s mestským zastupiteľstvom a s jednotlivými poslancami?

Vzťahy sú dobré, len niekedy sa vyskytnú menšie problémy. Vysvetlím vám to takto: Ešte v minulom režime sa hovorilo, že ten, kto vie niečo robiť, robí a kto nič robiť nevie, pre toho je politika. Ja som stavebný inžinier a už vtedy ma zaujímala konkrétna práca v prospech života občanov a nie ideológia. Vtedy bola len jedna politická strana.
Po rokoch pôsobenia, vo verejnej správe, kde som pôsobil vo funkciách súvisiacich s mojou odbornosťou, som podnikal v oblasti, ktorú som študoval. Kandidoval som ako nezávislý, stal som sa primátorom, aby som riešil reálne problémy mesta a jeho občanov. Nie politiku. Snažím sa mať dobré vzťahy so všetkými, ale nemám rád politikárčenie. Do komunálnej politiky stranícke nominácie často prinášajú namiesto spolupráce konflikty, lebo ide o princíp „kto z koho“.
V Želiezovciach okrem Slovákov a Maďarov žije mnoho občanov iných národností, ako aj občanov rôznych náboženských vyznaní. Mojím cieľom je snažiť sa pomôcť každému, aby sa mu žilo lepšie. Ale nesmie to byť na úkor ostatných.
Snažím sa chápať poslancov v zastupiteľstve, ktorí boli zvolení za politickú stranu. Viem, že aj mnohí občania si vyberajú poslancov na základe straníckej príslušnosti. Ale keď niektorí z poslancov výsledky spoločnej práce prezentujú tak, aby v občanoch vyvolali dojem, že ide o zásluhy ich politickej strany, tak to odmietam. Je to odporné klamanie občanov a zneužívanie ich dôvery.
Ale inak sú vzťahy dobré, pretože sa väčšinou sústreďujeme na riešenie problémov, ktoré sa týkajú všetkých občanov bez ohľadu na národnosť, stranícke alebo iné preferencie. A takých problémov je veľa...

O dva roky budú voľby do orgánov samospráv miest a obcí. Už viete, či budete opätovne kandidovať?

Či budem, to neviem. Ale odpoviem radšej takto: Ak by sa voľby konali teraz, kandidoval by som. A ak sa do dvoch rokov nič zásadné nezmení v celkovej situácii alebo v mojom osobnom živote, budem opätovne kandidovať. Mnohé z procesov, ktoré sú rozbehnuté, budú dokončené až v budúcom volebnom období. Ide aj o obrovské investície, ktoré zlepšia život v meste. rád by som ich uvádzal do života. A multifunkčný komplex v centre mesta, ktorého výstavba sa pripravuje, zásadne zmení aj vzhľad mesta. Rád by som ho po skončení výstavby odovzdával do užívania. A rád by som občanom okrem dostavaného mesta s dostatkom bytov a pracovných príležitostí, opravenými chodníkmi a cestami, odovzdal okrem funkčného kúpaliska aj krytú plaváreň. Je toho veľmi veľa, čo by som chcel stihnúť...

Odkázali by ste niečo občanom mesta?

Občanom by som rád odovzdal niečo zo svojho optimizmu a viery, že nič zlé nepotrvá naveky. Prajem im, aby to všetko nejako vydržali a nenechali sa rozdeliť politikou ani závisťou. Všetko sa ľahšie prekonáva, keď ľudia držia spolu a navzájom si pomáhajú.
Človek sám nemôže zmeniť všetko. Ale môže sa snažiť pracovať na sebe a pestovať dobré medziľudské vzťahy vo svojej rodine a vo svojom okolí. Podľa mňa, to je tá správna cesta.

zdroj: Leviceonline.sk: foto: archív Ondreja Juhásza

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre