07152020str

Viete, čo je to objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 31. januára 2014 - Zákon č. 68/2012 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke zaviedol do účinnosti pojem „objektívna zodpovednosť“, ktorým na držiteľa vozidla prechádza zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel cestnej premávky vozidlom, ktoré prevádzkuje.

Viete, čo je to objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla?

Zákon nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2012. Podľa tohto zákona sa povinnosti držiteľa vozidla rozšírili o povinnosť zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky uvedené v zákone o cestnej premávke, ktoré sa týkajú zákazu predchádzania, dodržiavania rýchlosti jazdy vozidla, dodržiavania povinností vyplývajúcich z dopravných značiek, upravujúcich prednosť – Daj prednosť v jazde! a Stoj, daj prednosť v jazde! a signálu „Stoj!“, dodržiavania zákazu otáčania a cúvania, zákazu zastavenia a státia, dodržiavania povinností vyplývajúcich zo signálov signalizačného zariadenia, dodržiavanie najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla, jazdnej súpravy, prípojného vozidla a hmotnosti pripadajúcej na nápravu, dodržiavanie zákazu vjazdu, odbočovania alebo prikázaného smeru jazdy.

V praxi to znamená, že ak je priestupok spoľahlivo zistený, zadokumentovaný technickými prostriedkami používanými Policajným zborom (napríklad radarom, fotoaparátom alebo kamerou), z ktorého je nepochybne isté, že priestupok bol spáchaný konkrétnym vozidlom, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania vydá držiteľovi vozidla rozkaz o uložení pokuty za správny delikt. Ak bolo jedným konaním spáchaných viacero porušení povinností zákona, výška pokuty sa určí podľa najprísnejšie postihnuteľného porušenia povinností. Pokutu je možné uložiť do dvoch rokov od porušenia povinností. Spolu s rozkazom sa držiteľovi vozidla zašle aj fotografia o porušení povinnosti, alebo sa mu uvedie spôsob, ako sa môže oboznámiť s údajmi uvedenými v rozkaze. V prípade prejednávania správneho deliktu formou objektívnej zodpovednosti držiteľ vozidla môže byť postihnutý len peňažnou pokutou.

Viete, čo je to objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla?

Držiteľ vozidla môže voči rozkazu do 15 dní podať odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal. Ak držiteľ vozidla vie, kto v čase spáchania priestupku viedol jeho vozidlo a v odpore uvedie údaje o vodičovi (meno, priezvisko, adresa pobytu), orgán Policajného zboru preruší konanie voči držiteľovi vozidla a začne konanie voči vodičovi vozidla. V prípade, že sa nepreukáže spáchanie priestupku vodičom, ktorého držiteľ vozidla uviedol v odpore, je držiteľovi vozidla po podaní odporu uložená pokuta za správny delikt a orgán Policajného zboru mu uloží povinnosť uhradiť štátu aj trovy konania spojené s prejednaním  správneho deliktu vo výške 30 €.

Viete, čo je to objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla?

V prípade, že držiteľ vozidla uvedie iniciály vodiča, ktorý konkrétny priestupok spáchal, tento je už prejednávaný v rámci vyvodenia subjektívnej zodpovednosti a môže mu byť uložená pokuta, aj zákaz činnosti. Za porušenie pravidiel cestnej premávky sú plne zodpovední aj poslanci či sudcovia. Zodpovednosti nemusia čeliť iba držitelia vozidiel požívajúci výsady a imunitu podľa medzinárodného práva.

Viete, čo je to objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla?

Nová právna úprava má zvýšiť bezpečnosť čo najväčšieho počtu účastníkov cestnej premávky a zároveň zabezpečiť disciplinovanosť a ohľaduplnosť účastníkov cestnej premávky prostredníctvom vynútenia dodržiavania najmä tých pravidiel cestnej premávky, ktorých porušením vznikajú dopravné nehody s následkom usmrtenia a ublíženia na zdraví. Forma objektívnej zodpovednosti pri zisťovaní dopravných priestupkov je účinná aj v okrese Levice.

Policajt pri vykonávaní dohľadu nad cestnou premávkou nemusí pri zistení priestupku vozidlo zastaviť a uložiť vám pokutu na mieste. Policajti ODI zisťujú týždenne niekoľko správnych deliktov, za ktoré už boli držiteľom vozidiel zaslané rozkazy o sankciách. Držiteľ vozidla by mal preto vedieť, kedy kto na jeho vozidle jazdil, aby v prípade zistenia správneho deliktu prešla subjektívna zodpovednosť na skutočného vodiča vozidla.

zdroj: OR PZ Levice

PhDr. Soňa Kosorinová, klinický psychológ a psychoterapeut, Levice

Hľadaj v Leviciach a v okolí

Montáž a servis poplašných a zabezpečovacích systémov Levice a okolie - Mont Servis MaR elektro Tibor Budai
 Služby24 - Upratovacie práce - tepovanie áut

Ardox, reklamná agentúra.

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre