Obec Vyškovce nad Ipľom sa ani tento rok nevyhla záplavám – rozhovor so starostom obce

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

VYŠKOVCE NAD IPĽOM / LEVICE 9. apríla 2013 – V roku 2010 postihli celé Slovensko mohutné záplavy, keď sa z korýt v dôsledku dažďov a topiaceho sa snehu vyliala väčšina potokov a riek a spôsobila tak obrovské majetkové i nemajetkové škody. Ľuďom, ktorí žijú v blízkosti tokov, voda aj tento rok ukázala, aké nebezpečenstvo môže rozvodnená rieka či potok spôsobiť. Podobná situácia sa opakovala aj minulý víkend počas Veľkej noci v dňoch 31.3.-1.4.2013, keď povodne postihli najmä náš levický okres.

Obec Vyškovce nad Ipľom sa ani tento rok nevyhla záplavám – rozhovor so starostom obce

Veľké problémy robil potok Podlužianka v Leviciach a obciach, cez ktorý preteká, potoky Štiavnica a Krupinica v Plášťovciach, v Horných Turovciach, malý potôčik Vrbovec, ktorý preteká obcou Bajka a ktorý normálne dosahuje veľkosť niekoľkých centimetrov, zaplavil celú obec, Ketský potok spôsobil veľké škody v obci Čaka, potok Búr spôsobil obrovské problémy a škody najmä v obci Demandice, Hron sa takmer vylial z koryta, no vyčíňal najmä Ipeľ. Svoju silu opäť ukázal v jeho dolnom povodí v Šahách, okolitých obciach, no najmä obyvateľom obce Vyškovce nad Ipľom. Práve túto obec rieka Ipeľ obmýva takmer z každej strany a každoročne spôsobuje obyvateľom vrásky na čele. So starostom obce Józsefom Gyurkovicsom sme sa porozprávali, ako sa jeho obec a obyvatelia obce vyrovnávajú s pravidelnými záplavami a aké súmožnosti riešenia, aby takéto situácie už nenastali, resp. ako ich minimalizovať.

RM - TECH - bazény na mieru, prekrytia, stavby, servis

Bola Vaša obec pred hrozbou povodne v dňoch 31.3.-2.4.2013 nejakým spôsobom upozornená zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku, resp. Obvodného úradu, alebo inej organizácie?

So spravcom toku sme v kontakte nepretržite. Akonáhle hladina rieky Ipeľ dosiahne I. stupeň povodňovej aktivity, čiže stupeň bdelosti, každou hodinou telefonicky konzultujeme výšku hladiny a po prekročení II. SPA (Stupeň povodňovej aktivity) miestnou obhliadkou riešime záchranné práce na zabránenie povodní. Obvodný úrad vstupuje do činnosti len pri vyhlasovaní mimoriadnych situácií.

Ako bola Vaša obec pripravená na tieto povodne? Mali ste dostatok materiálneho zabezpečenia?

Po záplavách v roku 2010 sme už vedeli, aké nebezpečenstvo nám hrozí a pri určitých stupňoch povodňovej aktivity aký postup prác zvoliť. Aj v roku 2013 sme sa presvedčili o maximálne profesionálnom a operatívnom prístupe pracovníkov SVP o.z. Levice.

Aké materiálne škody voda v týchto dňoch vo Vašej obci napáchala? Vedeli by ste vyčísliť tieto škody?

Záplavy v našej obci pretrvávajú už od februára 2013. Akonáhle hladina rieky dosiahne 540 cm, čiže III. SPA, dochádza k zaplaveniu prístupovej cesty a tým pádom k výraznému obmedzeniu dopravy v našej obci. Rieka Ipeľ našu obec rozdeľuje na 2 časti, podobne ako metropolu Maďarska Budapešť. Po zaplaveni vozovky obyvatelia ľavého brehu Ipľa sa do obce dokážu dostať výlučne prepojovacou cestou cez Maďarsko a obchádzkou cca 20km. Jedná sa o 10 nehnuteľností s počtom obyvateľov cca 40.    Ostatným občanom obce slúži v tom prípade už len jediná úniková cesta a v prípade uzavretia príjazdových komunikácií je táto vozovka nadmerne preťažená. Podmočením svahu pod miestnou komunikáciou a vplyvom nadmerných zrážok hrozilo narušenie štruktúry podložia miestnej komunikácie a zosuvu vozovky. Na zabránenie možnej katastrofy a k stabilizovaniu situácie sa použilo 68 nákladných vozidiel lomového kameňa z lomu vo Veľkých Turovciach. Presná výška sanácie svahu ešte vyčíslená nie je a ani škody spôsobené vodou nemáme zmapované, nakoľko veľkou hrozbou pre nás je ešte spodná voda, ktorá momentálne ohrozuje nehnuteľnosti ako aj pozemné komunikácie.

Obec Vyškovce nad Ipľom sa ani tento rok nevyhla záplavám – rozhovor so starostom obceZlyhali podľa Vás nejaké prvky v rámci príprav a protipovodňových prácach vo Vašej obci a kde vidíte v budúcnosti riešenie?

Hladinu rieky Ipeľ je možné neustále sledovať na stránke SHMÚ pomocou automatických vodomerných staníc, ktoré aktualizujú konkrétny stav hladiny každú hodinu. To znamená, že na nárast hladiny rieky sa dokážeme operatívne pripraviť. Vybudované sú moderné hliníkove zábrany, ktoré v spolupráci so správcom toku dokážeme založiť v priebehu niekoľkých minút a zabrániť tak vniknutiu záplavovej vlny do obce. Pri dosiahnutí hladiny II. SPA správca toku v spolupráci s hliadkou z obyvateľov obce neustále každú hodinu monitorujú osobnou pochôdzkou záplavovú situáciu a je schopný operatívne zasiahnuť v prípade ohrozenia. “budúcnosť v bode 7”

Ako by ste zhodnotili reakciu Vašej obce na tieto povodne týždeň po nich a tiež pomoc zo strany štátu, záchranných zložiek a pod.?

Záplavy v roku 2010 vycvičili a zdokonalili občanov v záchranárskych prácach na zabránenie nebezpečenstva a pri odstraňovaní následkov povodní, čiže občania pod vedením povodňovej komisie pri súčinnosti s Dobrovoľným hasičským zborom v obci dokážu zasiahnuť operatívne a profesionálne v správny čas a na správnom mieste. Samozrejme, všetky úkony sú koordinované pracovníkmi SVP (Slovenský vodohospodársky podnik) Levice prevádzka Šahy. Pri vyhlásení II. SPA hliadka PZ neustále monitoruje vzniknutú situáciu a v prípade významných zmien okamžite hlásia možnosť ohrozenia dispečingu PZ, HaZZ a správcovi pozemných komunikácií, čiže všetky zložky operatívne riešia možnosť priameho ohrozenia. Operatívnosť všetkých zložiek potvrdzuje aj fakt, že po vyhlásení mimoriadnej situácie Obecnou povodňovou komisiou, do hodiny už v obci zasadala Okresná povodňová komisia, krízový štáb za účasti prednostu ObÚ, vedúceho CO, okresných riaditeľov PZ, HaZZ, Úradu práce, SVP Levice, Správcu pozemných komunikácií a vedúcej odboru vodného hospodárstva Obv. úradu životného prostredia.

Aká je momentálna situácia v obci?

Po kulminácií hladiny na hodnote 588 cm nastal pomalý, ale neustáli pokles hladiny o 1-2 centimetre každou hodinou. V piatok o 14:00 hodine som odvolal mimoriadnu situáciu, čiže priamy stav ohrozenia a po konzultácií so správcom toku odstránili povodňové zábrany z pozemných komunikácii a tým sprejazdnili prístupové cesty do našej obce. Pokles hladiny rieky Ipeľ naďalej trvá, no ešte stále je na úrovni 450 cm, čo zodpovedá I. SPA. Súbežne s poklesom hladiny rieky Ipeľ nastáva stúpanie hladiny podzemnej vody, ktorá už priamo ohrozuje obytné domy a pozemne komunikácie. Počas prvej prívalovej vlny 28. februára spodná voda vystúpila len v niektorých pivniciach rodinných domov a v záhradách, ale momentálne už voda ohrozuje približne 30% obytných domov a nehnuteľnosti. K samotnému odčerpávaniu spodných vôd môžeme pristúpiť iba vtedy, keď hladina rieky klesne až do koryta.

Aké by bolo podľa Vás riešenie zabrániť v budúcnosti takýmto povodniam?

Samotnej povodňovej vlne je priam nemožné zabrániť nakoľko rieku Ipeľ pred obcou Vyškovce nad Ipľom svojimi prítokmi napĺňajú až dva potoky a to Krupinica a Štiavnica.  Obec Vyškovce nad Ipľom rieka Ipeľ obmýva v tvare podkovy, čiže priamemu ohrozeniu zo strany rieky je prakticky nemožné sa vyhnúť. Práve z tohoto dôvodu a skutočnosti, že pri vystúpaní hladiny rieky na úroveň 540cm, čo sa v roku 2013 stalo v priebehu mesiaca 3 krát za sebou, dochádza k zaplaveniu prístupových ciest do obce a tým k znemožneniu zásobovania potravinami a príjazdu záchranných zložiek. Túto problematiku sme riešili aj na zasadnutí krízového štábu a spoločne dospeli k záveru, že jediným riešením je navýšenie existujúcej prístupovej komunikácie na úroveň hrádze pri vstupe do obce. Týmto navýšenim docielime, že sa automaticky vybuduje ochranná hrádza pozdĺž celej prístupovej cesty a súbežne navýšené podložie cesty spevní aj podmočený svah sanovanej obecnej komunikácie. Túto požiadavku pracovníci Obvodného úradu Levice postúpili Obvodnému úradu Nitra v sídle kraja. (Krajský úrad NR)

Ako Vaša obec pracuje na prevencii proti možným vznikom povodní? Kde vidíte rezervy?

Od roku 2011 ako som sa ujal funkcie starostu v našej obci, som mal prvoradý záujem na riešení protipovodňových opatrení. Využili sme možnosť zamestnať dlhodobo nezamestnaných občanov na protipovodňové aktivity. Našou náplňou práce bolo vyčistenie brehu rieky od nánosov z povodní a odstránenie nepotrebných porastov z inundačného pásma rieky. Súbežne sme pracovali aj na odstraňovaní problémov vnútorných, čiže dažďových vôd.  Vyčistili sa priepuste pod mostíkmi na prístupových cestách k nehnuteľnostiam a taktiež prehĺbili jarky a spevnilo sa podložie jarkov, aby sa eliminovali prípadné nánosy do priepustí. Tento rok pristúpime k vybudovaniu odvodových kanálov a k výstavbe vodojemov na dažďovú vodu, ktoré budú slúžiť k odčerpávaniu prípadnej návalovej vlny dažďovej vody.

Pozrite si fotografie a videá občanov z celého okresu z povodní zo 31.3.-2.4.2013 tu:

http://www.leviceonline.sk/ostatne/ostatne/povodne-trapia-cely-levicky-okres-fotografie-a-video

zdroj: www.levieceonline.sk, fotografie: Capa7